Algemene voorwaarden

Download onze algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden (incl. Garantievoorwaarden schilderwerkzaamheden) Housecare Service B.V.

 

Artikel 1 – Definities en werkingssfeer

 

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a) Housecare Service B.V.

Housecare Service B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (4815 PH) Breda aan het adres Laagsteen 9.

b) Opdrachtgever

De natuurlijk persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon die aan Housecare Service opdracht heeft gegeven tot het verrichten van (de) werkzaamheden.

c) Overeenkomst

Alle tussen opdrachtgever en Housecare Service gemaakte afspraken met betrekking tot uitvoering van werkzaamheden door Housecare Service.

d) Onderhoudsabonnement

Een voor een bepaalde periode – tussen Housecare Service en de opdrachtgever – af te sluiten onderhoudsovereenkomst ten behoeve van het gedurende die periode – al dan niet op basis van een werkschema – te plegen onderhoud aan het door opdrachtgever opgegeven object.

Onder de onderhoudswerkzaamheden vallen onder andere schilderwerkzaamheden, glasbewassingswerkzaamheden en alle overige – voorkomende – werkzaamheden die behoren tot de dagelijkse werkzaamheden van Housecare Service.

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Housecare Service en een opdrachtgever waarop Housecare Service deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Indien één of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Housecare Service en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 2 – Aanbiedingen en Offertes

 

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 2. De door Housecare Service gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders is aangegeven. Housecare Service is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders is aangegeven.
 3. Mondelinge afspraken en bedingen binden Housecare Service pas nadat deze schriftelijk door Housecare Service alsmede de opdrachtgever zijn bevestigd.
 4. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders is aangegeven.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Housecare Service niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

Artikel 3 – Totstandkoming van de overeenkomst

 

 1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door de opdrachtgever – schriftelijk of

digitaal – aan Housecare Service.

 1. Indien geen van partijen de overeenkomst schriftelijk bevestigt en Housecare Service – met instemming van opdrachtgever – een aanvang heeft gemaakt met het uitvoeren van de overeenkomst, wordt opdrachtgever geacht de overeenkomst conform de (uitgebrachte) offerte te hebben aanvaard.

 

Artikel 4 – Verplichtingen Housecare Service

 

 1. Housecare Service zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Eén en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

De werkzaamheden worden verricht binnen de normale werktijden, tenzij anders overeengekomen.

 1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Housecare Service het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 

 

 1. Housecare Service zal de opdrachtgever wijzen op:
 • onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden, waaronder het werken op een ondeugdelijke ondergrond;
 • onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen;
 • gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
 • gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld;
 • één en ander voor zover Housecare Service deze gebreken of onjuistheden kende of redelijkerwijze behoorde te kennen;

Het bovenstaande heeft uitsluitend betrekking op de door Housecare Service te verrichten werkzaamheden, indien en voor zover de genoemde gebreken op enigerlei wijze verband houden met de uit te voeren werkzaamheden. Verborgen gebreken vallen niet onder de verantwoording van Housecare Service, maar van de opdrachtgever zelf.

 1. Indien Housecare Service gebreken constateert, dan kan zij – geheel vrijblijvend – een offerte opmaken voor de betreffende (herstel)werkzaamheden.
 2. Housecare Service draagt er zorg voor dat het werk wordt verricht door ter zake deskundige personen.

 

Artikel 5 – Verplichtingen opdrachtgever

 

 1. De opdrachtgever stelt Housecare Service in de gelegenheid het werk te verrichten.
 2. De opdrachtgever zorgt er voor dat Housecare Service tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen e.d.) en de voor het werk te verschaffen gegevens.
 3. De opdrachtgever verschaft de hem/haar ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie en water. De kosten van elektriciteit, gas en water komen voor rekening van opdrachtgever.
 4. De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van Housecare Service behoren zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien desondanks vertraging ontstaat, dient de opdrachtgever Housecare Service daarvan tijdig in kennis te stellen.
 5. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden, als bedoeld in het voorgaande lid, dient de opdrachtgever de daarmee verband houdende schade en kosten aan Housecare Service te vergoeden indien deze omstandigheden hem kunnen worden toegerekend.
 6. De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
 • onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
 • onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen;
 • gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
 • gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld;
 • het niet of niet adequaat treffen van maatregelen om (gevolg)schade te voorkomen.

Indien opdrachtgever bovengenoemde punten constateert, maar verzuimt dit door te geven aan Housecare Service, kan Housecare Service hier nimmer voor aansprakelijk worden gesteld.

 

Artikel 6 – Onderhoudsabonnement

 

 1. Het met de opdrachtgever gesloten onderhoudsabonnement wordt uitgevoerd op basis van de in de offerte omschreven wijze en de daarbij behorende bijlagen.
 2. Housecare Service kent verschillende soorten onderhoudsabonnementen, waaronder:

a) Glasbewassingsabonnement: Dit abonnement wordt – tenzij schriftelijk anders overeengekomen – aangegaan voor de duur van 1 jaar;

b) Schilderabonnement: Dit abonnement wordt – tenzij schriftelijk anders overeengekomen – aangegaan voor de duur van 5 jaar;

Deze genoemde onderhoudsabonnementen worden altijd als combinatie-abonnement afgesloten, indien en voor zover opdrachtgever een schilderabonnement wenst af te sluiten. In dat geval zal Housecare Service in overleg met de opdrachtgever het aantal bezoeken per jaar voor het glasbewassingsabonnement vaststellen, doch zullen dit minimaal 4 bezoeken per jaar zijn. De medewerker die de glasbewassing uitvoert, houdt hierbij de conditie van het schilderwerk in de gaten.

 1. Indien tussen Housecare Service en de opdrachtgever een onderhoudsabonnement wordt gesloten inzake het verrichten van schilderwerkzaamheden, dan worden de werkzaamheden verricht zoals hierna bepaald:
 • na het sluiten / verlengen van de overeenkomst zal Housecare Service de benodigde werkzaamheden verrichten aan het opgegeven object van de opdrachtgever;
 1. Bij het schilderabonnement blijven de maandtermijnen gedurende 5 jaar ongewijzigd. Housecare Service heeft het recht om de overeengekomen prijs te verhogen, indien aan haar door derden kostprijsverhogende kosten worden doorberekend die betrekking hebben op de prestatie en/of bij een geïndexeerde aanbieding, het gebruikte indexeringspercentage en het werkelijke inflatiepercentage meer dan 2% afwijken.

Een prijsverhoging wordt schriftelijk aan de opdrachtgever medegedeeld.

 1. Het schilderabonnement geldt alleen voor de arbeidsuren. Aan te schaffen materialen die worden gebruikt bij het uitvoeren van het schilderwerk dienen binnen 14 dagen na voltooiing van de schilderwerkzaamheden volledig te worden betaald.
 2. De opdrachtgever heeft ook de mogelijkheid om Housecare Service eenmalig het object te laten schilderen, zonder een onderhoudsabonnement af te sluiten. In dat geval ontvangt de opdrachtgever een (eind)factuur van Housecare Service na voltooiing van de schilderwerkzaamheden.
 3. De maandbedragen bij een glasbewassingsabonnement worden bepaald door de bedragen die per keer gelden voor uit te voeren werkzaamheden in een contractjaar, om te rekenen naar een jaarbedrag en dit bedrag te delen door 12 maanden. Bij tussentijdse opzegging van dit abonnement, in een lopend contractjaar, kan er dan een eindafrekening volgen conform artikel 11.3.

 

Artikel 7 – Wijziging van de overeenkomst

 

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed.

Housecare Service zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

 1. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Housecare Service de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 2. Indien een vast honorarium is overeengekomen, zal Housecare Service daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 3. In afwijking van lid 3 zal Housecare Service geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Housecare Service kunnen worden toegerekend.

 

Artikel 8 – Contractduur & Uitvoeringstermijn

 

 1. De overeenkomst tussen Housecare Service en een opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

In ieder geval zal het glasbewassingsabonnement jaarlijks (stilzwijgend) worden verlengd, indien en voor zover dit abonnement niet schriftelijk – conform artikel 11 – wordt opgezegd.

Na het verstrijken / verlopen van de genoemde termijn van 5 jaar van het schilderabonnement, zal Housecare Service opnieuw een offerte aan opdrachtgever kunnen doen toekomen.

 1. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Housecare Service derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en een redelijke termijn te bieden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

 

Artikel 9 – Contractovername bij verhuizing (combinatie-abonnement glasbewassing en schilderwerk)

 

 1. Indien de opdrachtgever het afgesloten combinatie-abonnement aan een derde – zijnde de nieuwe eigenaar van het object waarvoor het onderhoudsabonnement is gesloten – wenst over te dragen, dan dient het navolgende in acht te worden genomen:

a) De opdrachtgever dient Housecare Service schriftelijk in kennis te stellen van de – aanstaande – verhuizing en/of contractovername;

b) Tussen Housecare Service, opdrachtgever en de derde dient een overnamecontract te worden afgesloten waaruit volgt dat de rechten en plichten uit het onderhoudsabonnement van opdrachtgever overgaan op de derde. (Een dergelijk overnamecontract wordt – tussen partijen – eveneens als overeenkomst beschouwd.)

2. Indien opdrachtgever niet voldoet aan een van de voorwaarden uit het voornoemde lid, kan / zal het contract niet worden overgedragen. In dat geval is/blijft opdrachtgever – krachtens de overeenkomst – gehouden om aan zijn of haar verplichtingen uit het combinatie-abonnement te voldoen tot het moment van de verhuizing. Op het moment dat de opdrachtgever daadwerkelijk verhuist, zal Housecare Service zorg dragen voor het opmaken van de eindafrekening voor het combinatie-abonnement. Een en ander met in acht name van hetgeen hiervoor is bepaald, artikel 13 lid 4 en artikel 11.

Artikel 10 – Honorarium

 

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
 2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Housecare Service, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 3. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
 4. Indien Housecare Service met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Housecare Service niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief over te gaan.
 5. Voorts is Housecare Service gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien zich tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven van de in te schakelen derden zijn gestegen.
 6. Bovendien komt aan Housecare Service de bevoegdheid toe om het honorarium te verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen, dan wel verwachte, hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Housecare Service, dat in redelijkheid niet van Housecare Service mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Housecare Service zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. Housecare Service zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan vermelden.
 7. Indien opdrachtgever ervan op de hoogte is (via bijv. emailservice, telefonisch) dat Housecare Service op een bepaalde dag en tijdstip langskomt voor de werkzaamheden en opdrachtgever is onverhoopt niet aanwezig, zodat de uit te voeren werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd en/of opdrachtgever laat binnen 24 uur vóór het geplande bezoek Housecare Service weten dat het bezoek niet door kan gaan, dan is Housecare Service niet verplicht om op een ander moment te komen om de werkzaamheden alsnog uit te voeren en zal Housecare Service het volledige geplande bezoek in rekening brengen.

 

Artikel 11 – Beëindiging / Opzegging onderhoudsabonnement

 

 1. Zowel Housecare Service als opdrachtgever kan de overeenkomst / het onderhoudsabonnement – te allen tijde – schriftelijk opzeggen. Voor interieurverzorging hanteert Housecare Service een opzegtermijn van 1 maand.
 2. In het geval van een combinatie-abonnement geldt dat, indien de opdrachtgever het glasabonnement opzegt, het schilderabonnement automatisch komt te vervallen. Voor beiden zal dan een eindafrekening worden opgesteld, met in achtneming van artikel 11.3.

De eindafrekening voor het schilderabonnement zal ineens moeten worden voldaan. Mocht dit niet mogelijk of wenselijk zijn, dan kan het schilderabonnement voor het nog openstaande bedrag worden omgezet in een kortlopende lening.

Bij beëindiging van het schilderabonnement dan wel bij omzetting ervan in een lening, vervalt ook de garantie op het uitgevoerde schilderwerk.

 1. In het geval van een (tussentijdse) opzegging is opdrachtgever Housecare Service alsdan verschuldigd:
 • het verschil tussen de reeds betaalde abonnementsbedragen en het reeds uitgevoerde werk.
 • administratiekosten die worden begroot op € 125,- euro excl. BTW.
 1. Het onderhoudsabonnement eindigt op het moment waarop de in het onderhoudsabonnement genoemde werkzaamheden zijn voltooid en Housecare Service voor de verrichte werkzaamheden volledige betaling heeft ontvangen.
 2. Op verzoek van de opdrachtgever is het tijdens de looptijd van het schilderabonnement mogelijk de resterende betalingen ineens te voldoen. Ook hierbij geldt dat de garantie op het uitgevoerde schilderwerk komt te vervallen.

 

Artikel 12 – Opschorting en ontbinding

 

 1. Housecare Service is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
 • opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 • na het sluiten van de overeenkomst Housecare Service ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.

In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

 • opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 1. Voorts is Housecare Service bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Housecare Service op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Housecare Service de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 3. Housecare Service behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 13 – Betaling alsmede niet-nakomen betalingsverplichting

 

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 of 30 dagen na factuurdatum, één en ander zoals uit de factuur volgt.

Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

 1. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de genoemde termijn dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 2. Indien de opdrachtgever met de betaling van een factuur in gebreke blijft, is Housecare Service gerechtigd het werk stil te leggen, mits hij de opdrachtgever schriftelijk of digitaal in gebreke heeft gesteld.
 3. De vorderingen van Housecare Service op opdrachtgever zijn onmiddellijk (en volledig) opeisbaar in de volgende gevallen:

a) Verhuizing van de opdrachtgever;

b) Overlijden van de opdrachtgever;

c) Liquidatie van de opdrachtgever;

d) Faillissement of surseance van betaling aan de zijde van opdrachtgever;

e) Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem/haar uit de overeenkomst voortvloeit;

5. Housecare Service blijft eigenaar van nog niet verwerkte materialen, totdat de opdrachtgever aan zijn/haar betalingsverplichting heeft voldaan.

6. Een betaling van de opdrachtgever strekt eerst tot voldoening van de verschuldigde vertragingsrente en vervolgens ter voldoening van de vordering vallende buitengerechtelijke kosten. Daarna strekken de betalingen tot mindering op de hoofdsom en de lopende rente.

 

Artikel 14 – Incassokosten

 

 1. Blijft opdrachtgever in gebreke met het nakomen van één of meer van zijn/haar verplichtingen en is sprake van verzuim, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft met de tijdige voldoening van een geldsom, dan is opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze worden berekend conform de ‘Wet Betaaltermijnen’ (Wet Bestrijding van Betalingsachterstand bij Handelstransacties, per 16 maart 2013) in geval van zakelijke vorderingen, dan wel conform de ‘Wet Incassokosten’ (WIK, per 1 juli 2012) in geval van consumentenvorderingen. In beide gevallen geldt een minimum van € 40,00 (excl. BTW).
 2. Indien Housecare Service hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 3. De eventuele gemaakte gerechtelijke kosten en, indien nodig, executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

 

Artikel 15 – Onderzoek & reclamaties

 

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen drie werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen zeven dagen na voltooiing / oplevering van de betreffende werkzaamheden schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan Housecare Service.

De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Housecare Service in staat is de klacht zelf volledig te onderzoeken alsmede adequaat te (kunnen) reageren.

 1. Een algemene klacht, zonder gedetailleerde omschrijving en/of beschrijving, hoeft door Housecare Service niet in behandeling te worden genomen.

Een klacht zonder omschrijving / beschrijving, die door Housecare Service niet in behandeling wordt genomen, is geen klacht zoals bedoeld in het voornoemde lid.

 1. Indien een klacht gegrond is, zal Housecare Service in overleg met de opdrachtgever tot een oplossing (trachten te) komen.
 2. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Housecare Service slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel ­­16.

 

Artikel 16 – Aansprakelijkheid

 

 1. Indien Housecare Service aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Indien Housecare Service aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal € 500,00 (Zegge: vijf honderd euro). De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Housecare Service in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
 3. In afwijking van hetgeen onder 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
 4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Housecare Service aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Housecare Service toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 1. Housecare Service is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 2. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Housecare Service of zijn ondergeschikten.

 

Artikel 17 – Vrijwaringen

 

 1. De opdrachtgever vrijwaart Housecare Service voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Housecare Service van alle (succesvolle) aanspraken van derden ter zake van door Housecare Service verrichte werkzaamheden en/of geleverde zaken waardoor (die) derde(n) schade mocht(en) hebben geleden, ongeacht door welke oorzaak of op welk tijdstip de schade is geleden.

 

Artikel 18 – Overmacht

 

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Housecare Service geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Housecare Service niet in staat is de verplichtingen na te komen. Hieronder is mede begrepen:
 • tekort aan personeel bij Housecare Service;
 • stakingen in / bij andere ondernemingen;
 • wilde of georganiseerde stakingen binnen Housecare Service;
 • een (algemeen) gebrek aan benodigde grondstoffen en/of materialen;
 • niet-voorzienbare stagnatie bij (toe)leveranciers en/of andere contractspartijen;
 1. Housecare Service heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Housecare Service zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 2. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 3. Voor zover Housecare Service ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Housecare Service gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren.

Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 19 – Niet-overname personeel

 

De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede tot en met één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met Housecare Service, medewerkers van Housecare Service of van ondernemingen waarop Housecare Service ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken. Mocht de opdrachtgever zich niet aan het bovenstaande houden, dan verbeurt deze een direct opeisbare boete van €2.000,00 per overtreding en € 500,- voor elke dag dat deze overtreding voortduurt.

 

Artikel 20 – Toepasselijk recht en beslechting van geschillen

 

 1. Op elke overeenkomst tussen Housecare Service en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders overeenkomen.
 2. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders overeenkomen.
 3. De rechter in de vestigingsplaats van Housecare Service is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft Housecare Service het recht het geschil voor te leggen aan de krachtens de wet bevoegde rechter.

Artikel 21 – Garantievoorwaarden schilderwerkzaamheden

 

 1. Housecare Service B.V. (hierna te noemen HCS) garandeert een juiste behandeling van de ondergrond en een vakkundige verwerking van gebruikte producten.
 2. HCS hanteert voor het uitgevoerde schilderwerk een garantieperiode van 5 jaar na oplevering. Binnen deze tijd garandeert HCS dat het systeem dat door HCS is aangebracht op het object, geen gebreken zal vertonen gedurende 5 jaar.
 3. Onder gebreken wordt in het kader van de garantie verstaan:

het dusdanig afbladderen, barsten of onthechten van de door HCS aangebrachte laag van het verfsysteem, dat de beschermende werking van het systeem wordt teniet gedaan.

 1. Niet onder de garantie vallen gebreken veroorzaakt door:
 • mechanische beschadigingen
 • verborgen gebreken van de ondergrond of van omringende constructies
 • vochtopzamelingen en/of lekkages
 • de werking van het hout
 • onvoldoende periodieke reiniging van schilderwerk
 • wijzigingen in expositie of in het gebruik van het object
 • overmachtsituatie
 1. Indien gedurende de garantieperiode gebreken optreden, zullen deze door HCS worden hersteld. HCS draagt hiervoor de kosten tot het navolgende maximum, uitgedrukt als percentage van de oorspronkelijke afneemsom, excl. BTW, van het gegarandeerde werk:

1e jaar 100%

2e jaar 80%

3e jaar 60%

4e jaar 40%

5e jaar 20%

Omvat het gegarandeerde werk meerdere of afzonderlijke delen, dan geldt bedoeld maximum per zodanig deel van het werk.

 1. Voor vernis- en transparante beitswerken geldt een maximale garantieperiode van 2 jaar, waarbij de door HCS te betalen bijdrage in de herstelkosten in het 1e jaar 100% is en in het 2e jaar 50% van de oorspronkelijke afneemsom, excl. BTW, van het gegarandeerde werk of enig onderdeel daarvan.
 2. Opdrachtgever is er zelf voor verantwoordelijk dat de ondergrond die door HCS zal worden behandeld, deugdelijk is en geen (verborgen) gebreken vertoont.

Mocht HCS tijdens het uitvoeren van werkzaamheden toch houtrot of een ander gebrek constateren, dan zal in overleg met opdrachtgever worden bepaald hoe/door wie dit zal worden hersteld, op kosten van opdrachtgever.

 1. De oorspronkelijke garantieperiode wordt niet verlengd door herstel- of overschilderwerk.
 2. De totale aansprakelijkheid voor het gegarandeerde werk bedraagt nimmer meer dan de oorspronkelijke aanneemsom excl. BTW.
 3. HCS is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade of schade aan derden.
 4. Herstelwerkzaamheden zullen niet worden uitgevoerd voordat partijen zich daarmee schriftelijk akkoord hebben verklaard.
 5. Opdrachtgever kan niet eerder rechten ontlenen aan de garantie dan nadat alle verplichtingen jegens HCS zijn nagekomen. Een beroep op garantie geeft opdrachtgever niet het recht zijn betalingsverplichting jegens HCS op te schorten.
 6. Klachten over de uitgevoerde werkzaamheden, die niet binnen 30 dagen na constatering van het desbetreffende gebrek schriftelijk bij HCS zijn aangemeld, zullen niet in behandeling worden genomen.
 7. Op deze garantie is Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met deze garantie, zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.

Whatsapp ons